Free delivery within 10km & other provinces - ส่งฟรีเขดไก้คๅงและต่างแขวงMassage Chair

Regular price $665.00

เก้าอี้นวดไฟฟ้า
- ปรับได้ 4 โหมด สามรถใช้ได้ทุกคนในบ้าน
- นวดครบวงจร หัว / คอ / ไหล / หลัง / เอว / สะโพก / ขา
- ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์
- ควบคุมผ่านรีโมท
- สามารถระบายอากาศได้ดี
- ใช้งานได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน
ลาคา: 6,590,000กีบ
ส่งฟีเขดไก้คๅงและต่างแขวง
ติดต่อ จันรอดเสา: 9.00เช้า - 5.00แลง
(030) 4488 850, (020) 5555 0660
(020) 28000 750, (020) 2803 7355
Massage Chair
- different modes to choose from
- massage parts from top to bottom
- remote controlled
- easy to use
Price: 6,590,000Kip
free delivery within 10km & other provinces
Open Mon - Sat from 9am till 5pm
Call: (030) 4488 850, (020) 5555 0660
(020) 28000 750, (020) 2803 7355